3D-data van Waterschap De Dommel zorgt voor actuele BGT

Waterschap De Dommel heeft op basis van 3D vluchten van Kavel10 een hoogwaardige DTM laten vervaardigen van alle watergangen van het areaal. Belangrijkste reden is om in begroeid terrein zoals natuurgebieden te kunnen karteren op basis van deze puntenwolken. Stereobeelden en luchtfoto’s zijn hier niet geschikt voor omdat ze te weinig informatie geven. Op basis van deze DTM – Luchtfoto, AHN3 en 3D puntenwolken heeft GeoBORG de mutaties in de BGT doorgevoerd voor het areaal van De Dommel.

AHN3 – DTM EN LEGGER VOOR GeoBORG GEEN PROBLEEM

Bij aanvang van deze opdracht heeft GeoBORG de beschikking gekregen over allerlei data om deze mutaties te kunnen verwerken. Het uitgangspunt van deze opdracht is om de BGT van de watergangen op orde te krijgen conform het bestek van het waterschap.

De data die gebruikt zijn:

  • 3D-DTM als lijnenbestand;
  • Airborne Laserdata
  • AHN3
  • Luchtfoto
  • Legger-data van de primaire en secundaire waterlopen en kunstwerken
  • Mutatiesignalering
  • Bestek watergangen

De data die wij via ons GeoBORG-portaal hebben binnengehaald is de BGT. Belangrijkste reden hiervoor is om actueel en in sync te blijven met de LV-BGT. Met ons portaal hebben wij rechtstreeks deze data binnengehaald en synchroon gehouden.

De overige data zoals beschreven zijn nodig om te kunnen bepalen waar de mutatie zich bevindt, wat voor mutatie het betreft en of de mutatie invloed heeft op de BGT. De 3D-DTM is de belangrijkste data geweest in dit proces. Ten eerste omdat het de meest actuele data is en daarnaast omdat een 3D-bestand betrof met de 3D-gegevens van de watergangen. Door een hoge puntdichtheid van de puntenwolk zijn de kruin- en teenlijnen goed te karteren. De AHN3 is gebruikt om de data te toetsen. In onderstaande afbeelding zie je in het linkervoorbeeld een 3D-puntenwolk en het karteren van de taludlijnen. De rechterafbeelding is de toetsing aan de AHN3.

DTM – Puntenwolken

 

 

AHN3 – BGT

GEOBORG-PORTAAL ALS REGIE

GeoBORG is van start gegaan door de inrichting van het GeoBORG-portaal met de gesignaleerde mutaties en het bronmateriaal en tevens een actuele BGT-ondergrond. Binnen het portaal van GeoBORG kunnen wij op ieder moment de inkomende berichten inzien en is er sprake van een volledig automatisch berichtenverkeer. De berichten kan men zelfs rechtstreeks in de Cloud inzien via een ingebouwde was/wordt-vergelijker.
In onderstaande afbeelding zie je een inkomend bericht met direct de was/wordt-vergelijker.


FINANCI
ËLE CONTROLE

Aan de gesignaleerde mutaties hebben de operators vooraf een beoordeling gemaakt van de impact van deze mutaties. Door de impact te bepalen, geven wij gewichten aan de mutaties. Hiermee kan onze klant direct inzien wat de kosten zullen zijn voor het project en kunnen we met elkaar de eventuele knelpunten omtrent de mutaties bespreken. Hiermee weet de klant vooraf waar hij/zij aan toe is.

 

DOORVOEREN BGT-MUTATIES

De doorlooptijd van de BGT-mutaties was een kort proces van enkele weken. We hebben dagelijks de BGT-mutaties verwerkt en deze werden automatisch naar de LV gestuurd. De verwerking van de mutaties is soepel verlopen dankzij een goede samenwerking met een regievoerder van het waterschap. Tevens hebben we samen met ProRail vooraf bepaald of we wel/geen mutaties doorvoeren voor dat deel.

Tijdens het proces hebben we zaken gedeeld waarbij we geen wijzigingen zagen of konden doorvoeren. Dit gaat rechtstreeks met ons GeoBORG-portaal waarbij je direct kunt filteren op mutaties die geen wijzigingen hebben ondergaan. Tevens kun je zien waar bijvoorbeeld alleen attribuut-mutaties zijn doorgevoerd.

 

BALANS OPMAKEN

Wat we vooraf hebben afgesproken met de klant willen we tussentijds en achteraf verifiëren. We willen van onze mensen ook weten of ze taakstellend het werk uitvoeren. Alle mutaties die we doorvoeren hebben een gewicht. We controleren dus of het werk dat we uitvoeren nog steeds taakstellend gaat. Sommige mutaties duren langer dan andere mutaties. Binnen dit project heeft de klant goed inzicht gekregen in het proces en hoeveel werk er verzet is. Kortom de software staat tot dienst in het proces.

 

CONCLUSIE

GeoBORG heeft door SAMEN met Waterschap De Dommel in een vooraf gedefinieerd PROCES GEHANDELD. De KETEN van mutatiesignalering tot kartering en levering naar de LV-BGT heeft soepel gewerkt. De geaccepteerde BGT-mutaties zijn naar ieders tevredenheid verwerkt en correct bevonden.

Naast de 3D-puntenwolken is het gebruik van stereofoto’s ook een optie. De voordelen van deze data voor de BGT zijn dat je nauwkeurig de BGT en de kruin- en teenlijnen goed kunt karteren.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.